Studiereglement

Studiereglement

 1. Aanmelding. Uw aanmelding is strikt persoonlijk en vindt plaats door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en een bestelling te plaatsen. Onze bevestiging van de aanmelding maakt de inschrijving definitief.
 2. Toelating. In de cursusinformatie is aangegeven welke vooropleiding voor het volgen van een cursus wordt geadviseerd of wordt vereist. Voor het examen zal Edwines School een advies uitbrengen voor de slagingskans van het examen. Als in het verloop van de cursus blijkt dat het kennisniveau van de student te laag is kan er een negatief advies worden uitgebracht voor deelname aan een examen. Geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard ten aanzien van het niet slagen van het examen. De Edwines School kan te eniger tijd afwijzend over uw inschrijving beslissen. U ontvangt hierover dan bericht.
 3. Aantal inschrijvingen. De Edwines School kan te eniger tijd afwijzend over uw inschrijving beslissen indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft. U ontvangt hiervan telefonisch of schriftelijk bericht.
 4. Betaling. U dient uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus het cursusgeld over te maken. Eventueel is betaling in termijnen mogelijk. Bij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoen aan uw betalingsverplichtingen kan de Edwines School u de toegang tot de cursus ontzeggen totdat het achterstallige cursusgeld is voldaan. Blijft u in gebreke uw betalingsverplichtingen te voldoen, dan kan de Edwines School eenzijdig de studieovereenkomst beëindigen. Behalve achterstallige bedragen kunnen ook de eventuele kosten van de resterende periode in rekening worden gebracht, alsmede gemaakte incasso- en bijkomende kosten.
 5. Bewijs van inschrijving. Vanaf het moment dat de bevestiging van inschrijving door ons aan u is verzonden, is de studie-overeenkomst van kracht. Vanaf dit moment bestaat bij de cursist de verplichting tot betaling van het gehele cursusgeld, met inachtneming van gestelde in de annuleringsregeling (zie punt 11).
 6. Lesrooster. De Edwines School behoudt zich het recht voor om wegens organisatorische redenen het bekend gemaakte lesrooster te wijzigen. Bij het uitvallen van lessen, ongeacht de oorzaak, rust op de school geen andere verplichting dan het organiseren van een inhaalles.
 7. Verzuim. Het verzuim van lessen geeft u geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van cursusgeld.
 8. Auteurs- en eigendomsrecht. Het lesmateriaal waarvoor u het volledige lesgeld hebt betaald, is uw eigendom. Het auteursrecht evenwel berust bij de uitgever van het betreffende studiemateriaal. U mag het lesmateriaal of gedeelten daarvan niet kopiëren of laten kopiëren of op welke wijze dan ook verveelvoudigen of laten verveelvoudigen. Verkoop of anderszins afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan.
 9. Examenaanmelding. Indien de cursus wordt afgesloten met een examen bent u zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding aan het examen.
 10. Reiskosten. Eventuele reis-, parkeer- en verblijfkosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.
 11. De eventueel bij de cursus behorende glazen set wordt compleet op de eerste lesdag uitgereikt. Mocht een glas breken dan is, tegen betaling, een nieuw glas aan te schaffen.

Annuleringsregeling.

 • Voortijdige beëindiging van de studieovereenkomst is mogelijk:
 1. Tot een maand voor aanvang van de cursus kan kosteloos geannuleerd worden door middel van een aangetekende brief, liefst onder opgaaf van redenen.
 2. Bij overlijden van de cursist wordt, na ontvangst van een schriftelijk bericht, de overeenkomst onmiddellijk ontbonden. Het resterende cursusgeld zal aan de belanghebbende onmiddellijk worden terugbetaald.
 • Indien wordt geannuleerd binnen een maand voor aanvang van de cursus, dan is de Edwines School gerechtigd een gedeelte van het cursusgeld in rekening te brengen.
 • Na aanvang van de cursus is 100% van het cursusgeld verschuldigd.
 • De Edwines School houdt zich het recht voor de cursus bij gebrek aan belangstelling te annuleren. Daaraan kunnen door de cursist geen rechten ontleend worden. In geval de Edwines School genoodzaakt is een cursus te annuleren, zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld aan de cursist worden gerestitueerd.
 1. Prijsverhoging. De Edwines School behoudt zich het recht voor cursusgelden te verhogen, indien de prijsontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
 2. Overige bepalingen. Alle gegevens die in de cursusinformatie staan vermeld, worden geacht tot dit studiereglement te behoren voor zover zij betrekking hebben op de cursus die u als cursist volgt.

© Edwines School 2023